صورت حساب فروش کالا و خدمات شماره سریال به صورت اتومات وارد میشود
مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی /حقوقی : شرکت گلپا صنعت ایرانیان شماره اقتصادی 2147483647 شماره ثبت 480348
استان تهران شهرستان تهران کدپستی ده رقمی 1834175951 شهر تهران
نشانی شهرک صنعتی شمس اباد، بلوار بهارستان ، گلشید هفتم، پلاک شش شماره ملی 480348 تلفن 021-56230154 نمابر 480348
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی /حقوقی : شماره اقتصادی شماره ثبت
استان شهرستان کدپستی ده رقمی شهر
نشانی شماره ملی تلفن نمابر
شرایط فروش نقدی غیر نقدی
توضیحات
جمع کل قابل پرداخت تاریخ
امضا خریدار امضا فروشنده